O společnosti

Stojíme tu hlasitě či tiše již více než čtyři desítky let

Společnost pro Moravu a Slezsko byla založena v Brně 20. května 1968 skupinou významných osobností z akademických kruhů. Důvodem byla snaha o to, aby bylo ve státoprávním uspořádání Československa bylo zohledněno právo všech svébytných a přirozených celků na samostatné rozhodování, tedy i Moravy a Slezska. Tehdy našemu úsilí stáli v cestě komunisté, kteří zrušili v roce 1948 zemské uspořádání a v roce 1968 prosadili nešťastnou česko-slovenskou dvojfederaci. Po roce 1989 to byli, bohužel, hlavní představitelé nového režimu – Občanského fóra, Občanské demokratické strany, ODA a postupně i dalších vládních stran, kteří tento totalitní akt nebyli schopni přes zřetelný názor občanů napravit. Připomínáme, že petice za obnovu moravsko-slezské samosprávy podpořilo svým podpisem více než 630tis. lidí, což je v naší historii zdaleka nejvyšší počet. Naši představu o skutečně demokratické československé spolkové republice, která si pro další, zejména ekonomické změny nejprve vytvoří pevný státoprávní rámec, se tudíž nepodařilo zrealizovat. Samotné Československo bylo brzy jejich zásluhou rozděleno, opět bez souhlasu občanů. Další politické zkušenosti nás zavedly až k tomu, že se dnes k moravanství a slezanství hlásí ti obyvatelé našich zemí, kteří se ještě před deseti, dvaceti či čtyřiceti lety hlásili k češství. Dnes tedy vidíme, že koncepce jednotného českého národa a unifikované české státnosti (po počátečním úspěšném boji proti germanizaci) v průběhu 20. a na počátku 21. století zkrachovala. Byly zpřetrhány naše staleté a tisícileté tradiční vazby. Právě na nich jiné vyspělé národy Evropy a světa staví svou identitu a státnost, což jim pomáhá překonat nejrůznější problémy. Tytéž problémy, které naopak u nás ihned otřásají důvěrou ve stát a veřejné záležitosti.

Jsme nestranické občanské sdružení, které důsledně odmítá jakékoli formy extremismu, nacionalismu nebo prosazování politických cílů násilnou cestou. Naopak, chceme osvětou a diskusí založenou na vzájemném respektu obnovit to, na co většina obyvatel Čech, Moravy a Slezska za posledních sto let téměř zapomněla. Vážíme si všech druhů vlastenectví - zemského i národního, nejsme nepřáteli Čechů, jsme hrdí na to, jaké Praha skýtá kulturní dědictví. Jsme ale proti byrokratickému centralismu a povrchnímu myšlení, které nerespektuje naše tradice, kulturu a svébytnost. Hájíme jen právo obyvatel našich zemí o důležitých věcech rozhodovat v místě, kterého se přímo dotýkají. O obecních záležitostech nechť se rozhoduje v obcích, o okresních v okresech, o zemských v zemích. Stát s 10 miliony obyvateli nepotřebuje centralistický byrokratický aparát se silným ústředím a 14 umělými, bezzubými a neustále bobtnajícími krajskými strukturami. Stačí nám tři až čtyři skutečně samosprávné země a úsporný spolkový stát po vzoru západních a jižních sousedů, kteří s námi po staletí sdíleli společný středoevropský prostor. Nechceme rozdělovat, jako se to podařilo za posledních více než 60 let našim vládnoucím politikům pod hesly různých barev. Chceme upevnit jednotu v různosti, která je našim zemím vlastní. Chceme pomoci rozpomenout našim spoluobčanům a politikům na to, co tu po staletí fungovalo, co se osvědčilo, co pomáhalo lidi stmelit.

Tímto webovým projektem chceme podpořit zejména obyvatele Slezska, ať už se hlásí ke slezské, moravské, české, polské, slovenské, německé, řecké, chorvatské, maďarské či jiné národnosti, a není jim lhostejno, v jaké zemi žijí a na jakých tradicích byla v minulosti budována. Chceme přispět k uvědomění slezských kořenů a slezanství, které v našich dějinách významně spoluvytvářely naši rozmanitou kulturu. Plně podporujeme právo obyvatel dnešního Slezska na samostatné rozhodování o vlastním osudu. Doufáme v to, že naši současní Slezané vezmou své záležitosti pevně do svých rukou a po boku s Moravany, polskými Slezany, Čechy či Slováky se budou podílet na zdárné společné evropské budoucnosti.