Stanovy Společnosti pro Moravu a Slezsko, z.s.

Článek I.

Název a sídlo

 1. Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s. je dobrovolnou, nezávislou společenskou organizací, vyvíjející svou činnost v souladu s platným právním řádem.
 2. Sídlem Společnosti pro Moravu a Slezsko, z. s. je Brno, adresa sídla: Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s., Eleonory Voračické 988/9, 616 00 Brno.
 3. Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s. (dále jen SMS) je kontinuálním pokračovatelem občanského hnutí založeného 21.5.1968.

Článek II.

Poslání

 1. SMS je společenskou organizací nezávislou na politických stranách, odborových organizacích a státních orgánech.
 2. SMS spolupracuje na základě rovnoprávného partnerství s jinými zapsanými spolky a dalšími společenskými organizacemi, jejichž cíle se shodují s cíli SMS.
 3. Posláním SMS je:
 • trvalé usilovat o rovnoprávné a samosprávné postavení Moravy a Slezska v současném státním celku
 • podílet se na zvyšování kvality života občanů a prosperity jednotlivých regionů Moravy a Slezska, podpora vyváženosti rozvoje všech regionů státu včetně těch okrajových
 • požadovat legislativní zakotvení Moravanů a Slezanů jako většinových národů v České republice
 • spolupracovat s organizacemi obdobných zemských celků v Evropě i jinde ve světě, rovněž s krajany v zahraničí, kteří se hlásí k Moravě a Slezsku svou národností, vyznáním nebo úctou k tradici
 • podporovat a propojovat významné osobnosti vědeckého a akademického prostředí působící na historickém území Moravy a Slezska
 • připomínat si přínos historických osobností vědy a umění spjatých s územím Moravy a Slezska

Článek III.

Členství

 1. Členství v SMS je dobrovolné a jejím členem se může stát každý občan starší 18 let, který se ztotožňuje s cíli SMS.
 2. Členství vzniká podáním přihlášky Předsednictvu SMS a souhlasem Předsednictva s přijetím za člena.
 3. Pokud působí v místě bydliště nebo pracoviště uchazeče o členství v SMS Místní koordinační výbor, musí být Předsednictvem o vzniku členství tohoto člena bezodkladně informován.
 4. O souhlasu nebo nesouhlasu Předsednictva s přijetím za člena musí být do 30 dnů informováni členové Ústředního koordinačního výboru. Ti mohou k rozhodnutí předsednictva do 90 dnů podat odůvodněnou námitku.
 5. Dokladem členství je registrační list nebo členská přihláška.

Článek IV.

Členská práva a povinnosti

 1. Člen má právo být volen do orgánů SMS a do těchto orgánů volit prostřednictvím shromáždění členů (nebo jejich delegátů).
 2. Člen má povinnost pravidelně platit členské příspěvky, pokud tak stanoví Ústřední koordinační výbor zpravidla na návrh Valného shromáždění členů (delegátů). Ústřední koordinační výbor stanovuje i výši případných členských příspěvků.
 3. Člen má povinnost dodržovat stanovy SMS a podporovat její cíle a program zakotvený ve stanovách a v platných materiálech jejich orgánů.
 4. Každý člen má právo vyjadřovat své názory, připomínky, názory a stanoviska na všech orgánech spolku, kterých je členem.
 5. Každý člen má právo se účastnit s hlasem poradním jednání Valného shromáždění delegátů a Ústředního koordinačního výboru.

Článek V.

Zánik členství

 1. Členství v SMS zaniká vystoupením, vyloučením, zrušením členství nebo úmrtím člena.
 2. K vystoupení člena dochází v případě, že člen písemně oznámí vystoupení ze SMS předsedovi nebo 1. místopředsedovi.
 3. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv právoplatný člen nebo orgán SMS. K návrhu na vyloučení má člen právo se vyjádřit. Návrh na vyloučení musí být řádně odůvodněn.
 4. O vyloučení člena může rozhodnout Ústřední koordinační výbor z následujících důvodů:
  1. Člen jedná v rozporu s cíli a platným programem SMS.
  2. Člen se zjevně nebo dlouhodobě nedodržuje stanovy nebo se neřídí usneseními orgánů SMS nebo neplní další členské povinnosti
  3. Člen svými názory nebo chováním výrazně poškozuje dobré jméno SMS (zde je zahrnuta i situace pravomocného odsouzení člena za trestní čin či přestupek, který může poškodit dobré jméno SMS) či vážně narušuje její činnost.
 5. O zrušení členství může rozhodnout Předsednictvo v následujících případech:
  1. Člen nezaplatí členské příspěvky, pokud jsou stanoveny, do 90. dne následujícího roku, za který měly být příspěvky uhrazeny.
  2. Člen se dlouhodobě aktivně ani pasivně nijak nepodílí na činnosti SMS. V tomto případě musí rozhodnutí předcházet písemná výzva tomuto členovi nejméně 30 dnů od rozhodnutí o zrušení členství.
  3. Člen je aktivní v jiné organizaci, která zastává zcela protikladné postoje než SMS, zejména ty, které jsou zmíněny v odst. 3 Čl. II. Těchto stanov nebo v hlavních platných programových dokumentech SMS.
 6. V případě vyloučení člena nebo zrušení členství má člen právo do 15 dnů od písemného doručení zprávy o jeho vyloučení písemně navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Smírčí komise. Smírčí komise je povinna rozhodnout v této záležitosti do 30 dnů ode dne doručení žádosti dotyčného člena.

Článek VI.

Orgány

 1. Nejvyšším orgánem je Valné shromáždění členů, které je svoláno Ústředním koordinačním výborem podle potřeby, nejméně však 1x za 5 let. Musí být svoláno nejméně 30 dnů před jeho konáním. V případě doručení písemného podnětu nejméně 1/3 členů SMS, písemného rozhodnutí 1/3 Místních koordinačních výborů (pokud byly zřízeny alespoň 4) nebo usnesení Kontrolní komise Předsednictvu SMS musí být do 30 dnů svoláno mimořádné Valné shromáždění členů (delegátů).
 2. Zájmy členů na shromáždění mohou zastupovat delegáti podle klíče, který je stanoven s ohledem na velikost členské základny. Valné shromáždění členů může být nahrazeno Valným shromážděním delegátů. Počet členů spolku však v takovém případě musí dosahovat počtu alespoň 30 a musí fungovat alespoň 3 Místní koordinační výbory (dle odst. 15 tohoto článku). Klíč ke stanovení delegátů schvaluje na návrh Předsednictva Ústřední koordinační výbor nejpozději v den svolání Valného shromáždění delegátů.
 3. Delegáti jsou voleni na Místních shromážděních členů (dle odst. 15 tohoto článku) v místě bydliště nebo pracoviště nejpozději do 15 dnů před konáním Valného shromáždění.
 4. Valné shromáždění členů (delegátů) volí ze svých řad předsedu, místopředsedy, případně další členy Předsednictva, členy Ústředního koordinačního výboru, Kontrolní a Smírčí komise, a vedoucí jednotlivých odborných sekcí na určenou dobu Valným shromážděním, nejdéle však na 5 let, a tyto členy také odvolává. Výkonným orgánem v době mezi Valným shromážděním členů (delegátů) je Předsednictvo, které podává Valnému shromáždění členů (delegátů) zprávy o činnosti a hospodaření SMS.
 5. Valné shromáždění členů (delegátů) může zvolit čestného předsedu SMS, který může být Ústředním koordinačním výborem nebo Předsednictvem pověřen k výkonu některých funkcí.
 6. Valné shromáždění členů (delegátů) schvaluje stanovy spolku, jejich případné změny a doplnění, a to nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů (delegátů).
 7. Ústřední koordinační výbor je koordinačním orgánem s rovným hlasovacím právem svých členů. Počet členů Ústředního koordinačního výboru stanovuje Valné shromáždění členů (delegátů), má nejvýše však 21 členů. Ústřední koordinační výbor se schází dle potřeby.
 8. Členové Ústředního koordinačního výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání Valného shromáždění členů (delegátů).
 9. Předsednictvo je tvořeno předsedou, 1. místopředsedou, místopředsedou pro hospodaření a případně dalšími členy předsednictva. Má nejméně 3 a nejvýše 7 členů a schází se dle potřeby. Počet členů Předsednictva stanovuje Valné shromáždění členů (delegátů).
 10. Statutárním orgánem spolku, který vystupuje jeho jménem a za něj samostatně jedná je předseda SMS. Pokud nemůže z různých důvodů vykonávat svou funkci, zastupuje ho pověřený člen Předsednictva, zpravidla 1. místopředseda.
 11. Kontrolním orgánem SMS je Kontrolní komise, která sleduje hospodaření s finančními prostředky SMS, a je oprávněna požadovat bezodkladné vysvětlení od všech orgánů SMS a členů. Kontrolní komise rovněž podává Valnému shromáždění členů (delegátů) zprávu o své činnosti.
 12. Kontrolní komise je tříčlenná, volí ze svého středu předsedu KK a schází se dle potřeby.
 13. Smírčím orgánem je Smírčí komise, která rozhoduje spory mezi členy, spory mezi členem a spolkem a rozhoduje o odvolání člena při jeho vyloučení podle článku V. těchto stanov. Rozhodnutí komise je závazné pro všechny členy.
 14. Smírčí komise je tříčlenná, volí ze svého středu předsedu SK a schází se dle potřeby.
 15. Člen Kontrolní komise může být zároveň členem Smírčí komise. Členství v Kontrolní nebo Smírčí komisi je neslučitelné s členstvím v Ústředním koordinačním výboru.
 16. Orgány SMS mohou vytvářet své vlastní odborné sekce, v nichž mohou být účastni i nečlenové, jakož i přizvaní odborníci, kteří mají hlas poradní.
 17. V místech a na pracovištích mohou být svolávána Místní shromáždění členů, jejichž schůze odpovídají Valnému shromáždění členů (delegátů) na místní úrovni a Místní koordinační výbory, které funkčně odpovídají Ústřednímu koordinačnímu výboru na místní úrovni. Jejich rozhodnutí jsou podřízena rozhodnutí ústředních orgánů SMS.
 18. Dle stejného principu uvedeného v předchozím odstavci mohou členové v několika blízkých sídlech a spádových územích svolávat Oblastní shromáždění členů a zřizovat Oblastní koordinační výbory. Místní koordinační výbory sdružující se v dané oblasti musí dosahovat minimálního počtu 3 a jejich místní působnost musí spolu územně sousedit. V případě sporu Místních a Oblastních koordinačních výborů o působnost rozhoduje Předsednictvo.
 19. Místní nebo oblastní orgány mohou být zřízeny jen na základě schválení Předsednictvem SMS.
 20. Orgány SMS může dle potřeby přijímat vlastní jednací, volební a jiné řády a vnitřní normy, které nesmí být v rozporu s těmito stanovami ani s platným právním řádem.
 21. Všechny orgány SMS jsou usnášeníschopné, pokud se jich zúčastní nadpoloviční většina členů. K platnosti rozhodnutí ústředních orgánů SMS je třeba nadpoloviční většina hlasů všech přítomných členů, vyjma hlasování o zániku podle článku VII. odst. 1 těchto stanov a o změně stanov podle článku VI. odst. 6.

Článek VII.

Hospodaření

 1. SMS hospodaří s vlastním majetkem, kterého nabývá zejména z dobrovolných příspěvků, darů a výnosů z vlastní hospodářské činnosti.
 2. SMS vyvíjí vlastní hospodářskou činnost v oblasti společensko-organizační, vydavatelské, propagační a kulturní.

Článek VIII.

Zánik

 1. Valné shromáždění členů (delegátů) může rozhodnout o zániku SMS. K tomuto rozhodnutí je třeba dvoutřetinová většina hlasů všech členů (delegátů).
 2. Valné shromáždění členů (delegátů) také rozhoduje o způsobu naložení s majetkem spolku po jeho zániku.
 3. Valné shromáždění členů (delegátů) při rozhodování o zániku SMS jmenuje osobu likvidátora, případně jeho zástupce. Ten postupuje dle platné právní úpravy při likvidaci spolku. Funkce likvidátora zaniká splněním jeho poslání.

V Brně dne 19. 10. 2015                                                                   

Za Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s.                           PhDr. David Unger, v.r.