Stanovy

Článek I.

Název, sídlo a právní povaha

 1. Společnost pro Moravu a Slezsko je dobrovolnou, samosprávnou, nezávislou společenskou organizací, vyvíjející svou činnost v souladu s právním řádem.
 2. Sídlem Společnosti pro Moravu a Slezsko je Brno, adresa sídla: Společnost pro Moravu a Slezsko, Eleonory Voračické 988/9, 616 00 Brno. Oblast jejího působení je dána již názvem.
 3. Společnost pro Moravu a Slezsko (dále jen SMS) je právnickou osobou.

 

Článek II.

Poslání

 1. SMS je společenskou organizací nezávislou na politických stranách, odborových organizacích a státních orgánech.
 2. SMS spolupracuje na základě rovnoprávného partnerství s jinými společenskými organizacemi, jejichž cíle se shodují s cíly SMS.
 3. Posláním SMS je:
 • trvalé úsilí o rovnoprávné a samosprávné postavení Moravy a Slezska ve státním celku
 • úsilí o samosprávné postavení moravskoslezských okresů, měst a obcí, a to vše také v oblasti hospodaření s národním důchodem, vytvořeným na Moravě
 • požadovat legislativní zakotvení Moravanů jako etnika s vlastní právní subjektivitou v rámci českého národa
 • napomáhat vzniku kulturních a zájmových společenství
 • podílet se na zvyšování kvality života občanů
 • obnovit moravské duchovní obrození v nejširším slova smyslu obrození mravních a kulturních hodnot

 

Článek III.

Členství

 1. Členství v SMS je dobrovolné a jejím členem se může stát každý občan starší 15 let, který se ztotožňuje s cíli SMS.
 2. Členství vzniká podáním přihlášky.
 3. Členství zaniká dnem oznámení člena o vystoupení ze SMS koordinačním výboru v místě bydliště nebo pracoviště, nebo vyloučením na základě rozhodnutí Ústředního koordinačního výboru.
 4. Vyloučit lze člena, který ani přes upozornění koordinačního výboru soustavně neplní své členské povinnosti, nebo svým jednáním obzvlášť závažným způsobem narušil poslání SMS, její činnost nebo dobré jméno. Proti rozhodnutí o vyloučení se může člen odvolat ke smírčí komisi do 15 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vyloučení. Smírčí komise je povinna rozhodnout o odvolání do 30 dnů ode dne doručení odvolání člena.
 5. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen nebo orgán SMS. K návrhu na vyloučení má člen právo se vyjádřit. Návrh na vyloučení musí být řádně odůvodněn.
 6. Dokladem členství je registrační list nebo členská přihláška.

 

Článek IV.

Členská práva a povinnosti

 1. Člen má právo být volen do orgánů SMS, a do těchto orgánů volit prostřednictvím shromáždění členů (nebo jejich delegátů), rozhodovat o činnosti SMS a jejich orgánů.
 2. Člen se účastní života SMS.

 

Článek V. 

Orgány

 1. Nejvyšším orgánem je shromáždění členů, které svolává Ústřední koordinační výbor podle potřeby, zpravidla 4x ročně. Mimořádné svolání tohoto výboru má právo požadovat též skupina 100 členů.
 2. Zájmy členů na shromáždění členů mohou zastupovat delegáti podle klíče, který bude stanoven s ohledem na růst členské základny. 
 3. Delegáti jsou voleni na shromážděních členů SMS v místě bydliště nebo pracoviště nejpozději do 15 dnů před konáním celostátního shromáždění.
 4. Shromáždění členů (delegátů) volí ze svých řad členy Ústředního koordinačního výboru, kontrolní a smírčí komise, a vedoucí jednotlivých odborných sekcí, a to na dobu 2 let, a tyto členy také odvolává. Výkonným orgánem v době mezi shromážděním členů (delegátů) je koordinační výbor, který podává rozhodnutí shromáždění členů (delegátů), a podává shromáždění členů (delegátů) zprávy o činnosti a hospodaření SMS.
 5. Ústřední koordinační výbor je nejvýše 30ti členný, s rovným hlasovacím právem svých členů.
 6. Koordinační výbor ze svého středu volí mluvčí, které podle potřeby pověřuje jednáním s orgány státní správy, sdělovacími prostředky, jinými organizacemi a podobně.
 7. Koordinační výbor se schází dle potřeby, nejméně však jednou měsíčně.
 8. Kontrolním orgánem SMS je kontrolní komise, která sleduje hospodaření s finančními prostředky SMS, a je oprávněna požadovat bezodkladné vysvětlení od všech orgánů SMS a členů. Kontrolní komise rovněž podává shromáždění členů (delegátů) zprávu o své činnosti. Má nejvýše 5 členů.
 9. Smírčím orgánem je smírčí komise, která rozhoduje spory mezi členy, a rozhoduje o odvolání člena při jeho vyloučení podle článku III. tohoto organizačního řádu. Rozhodnutí komise je závazné pro všechny členy.
 10. Smírčí komise je tříčlenná, volí ze svého středu mluvčího a schází se dle potřeby.
 11. V místech a na pracovištích jsou struktury SMS tvořeny obdobným způsobem, jak výše uvedeno.
 12. Orgány SMS mohou vytvářet své vlastní specializované orgány, v nichž mohou být účastni i nečlenové, jakož i přizvaní odborníci, kteří mají hlas poradní.
 13. Ústřední orgán SMS může dle potřeby přijímat vlastní jednací, volební a jiné řády a vnitřní normy.
 14. Volby jsou právoplatné, pokud se jich zúčastní nadpoloviční většina členů. K platnosti rozhodnutí ústředních orgánů SMS je třeba nadpoloviční většina hlasů všech přítomných členů, vyjma hlasování o zániku podle článku VII. odst.1 tohoto organizačního řádu.
 15. Členové přizvaní k jednání ústředních orgánů v nichž nejsou členy, mají při hlasování v těchto orgánech hlas poradní.
 16. Členství v ústředních orgánech SMS je čestné.
 17. Valné shromáždění členů (delegátů) SMS může rozhodnout o vytvoření zájmových sekcí členů, jakož i o vytvoření podpůrných a jiných peněžních fondů, a o způsobu hospodaření s nimi. Zájmové sekce nejsou orgány SMS.

 

 Článek VI.

Hospodaření

 1. SMS hospodaří s vlastním majetkem, kterého nabývá zejména z dobrovolných příspěvků, darů a výnosů z vlastní hospodářské činnosti.
 2. SMS vyvíjí vlastní hospodářskou činnost v oblasti společensko-organizační, vydavatelské, propagační a kulturní.
 3. Toto hospodaření je založeno na samofinancování.
 4. SMS může uzavírat pracovněprávní vztahy. Úkol vedoucího organizace plní v těchto vztazích koordinační výbor.

 

Článek VII.

Zánik

 1. SMS zaniká rozhodnutím Valného shromáždění členů (delegátů). K tomuto rozhodnutí je třeba dvoutřetinová většina hlasů všech členů (delegátů).
 2. Valné shromáždění členů (delegátů) SMS také rozhoduje o způsobu naložení s jejím majetkem.
 3. Valné shromáždění členů (delegátů) při rozhodování o zániku SMS jmenuje likvidační komisi. Likvidační komise je pětičlenná a volí ze svého středu mluvčího. Likvidační komise se schází podle potřeby a zaniká splněním svého poslání.

 

V Brně dne 15.1.1990

Text Stanov je ve znění pozdějších změn z 20.1.1992 (změna názvu a sídla) a 27.4.2012 (změna sídla) schválených Ministerstvem vnitra ČR.

 

Společnost pro Moravu a Slezsko

 

                                               Ing. Zbyšek Pecha, v.r.                                     Ing. Zdeněk Tichý, v.r.

                                                       tajemník                                                           předseda