Prohlášení k obnově SMS 31.12.1989

Drazí spoluobčané,

obracíme se na Vás v této historické chvíli, kdy demokratická revoluce, započatá studenty, dosáhla zvolením Václava Havla prezidentem Československé republiky rozhodující etapy.

Tím byl vytvořen základní předpoklad rovněž pro demokratické uspořádání vnitřní struktury našeho státu jako důležitého faktoru k jeho upevnění a dalšímu všestrannému rozvoji a jako závažný aspekt budování evropského domu.

Nevídaně humánní průběh revoluce by měl být završen překonáním dosavadního systému státoprávního a územně právního uspořádání, které v důsledku centralismu a byrokratických způsobů řízení vedlo ve svých důsledcích k necitlivým, ba diskriminačním přístupům k přirozené, v podvědomí lidí zakotvené a historickými tradicemi konstituované pospolitosti Moravy.

Tyto diskriminace se prokazatelně projevily jak v oblasti ekonomické, tak sociální a kulturní. Jsme přesvědčeni, že lid Československa je natolik zralý a svéprávný, aby byl schopen důsledně uplatnit princip samosprávy jako základní princip demokracie, a to počínaje samosprávou místní, až po samosprávné útvary vyššího řádu, tedy také Moravy a Slezska.

Za základní složku samosprávy Moravy a Slezska, zvlášť se zřetelem k součastnému katastrofálnímu stavu ve všech oblastech života, považujeme samosprávu ekonomickou. Měla by být založena na principu, aby vytvořené hodnoty zůstávaly po nezbytných odvodech na Moravě a ve Slezsku jako nástroj jejich dalšího hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje.

Jsme přesvědčëní, že by právě samosprávné uspořádání zemí respektující přirozené podvědomí pospolitosti a identity mobilizovalo takto vytvořené celky k výrazným pracovním výkonům a iniciativám. Odstranil by se dosavadní pocit křivd a posílilo by se hluboce vědomí odpovědnosti za rozvoj celého státu.

Činnost společnosti pro Moravu a Slezsko založené 20. května 1968, navazuje na svou práci široce rozvinutou a násilně přerušenou srpnovou okupací Československa. Uplynulých 21. let prokázalo, že administrativně byrokratické uspořádání státu se neosvěčilo a potvrdilo platnost původních myšlenek společnosti pro Moravu a Slezsko.

Moravané a Slezané, ale i ostatní sympatizující, demokraticky smýšlející občané, bez rozdílů příslušnosti k různým politickým stranam a společenským iniciativám, náboženského, či jiného světonázorového přesvěčení nebo bydliště, obnovujte a zakládejte iniciativně pobočky Společnosti pro Moravu a Slezsko a hlaste se osobně nebo písemně od 5. ledna 1990 na koordinačním středisku Měnínská 4, 602 00 Brno, číslo telefonu bude oznámeno.

Iniciativní skupina
Společnost pro Moravu a Slezsko

V Brně dne 31. prosince 1989

Prohlášení SMS z 1.10.1992

Moravané, Slezané, ctitelé dobrých tradic!


Nedostatek politické kultury způsobil, že volby do zastupiteslkých orgánů se opět zvrhly v referendum, jejich výsledek oddálil a zpomalil rozvoj demokracie v obou republikách a rozbil společný stát.
Na Moravě i v Čechách byla oficiální předvolební kampaň vedena tak, aby vyvolala dojem ohrožení ekonomické reformy jakousi "levicí'". Proto bezkonkurenční většina občanů volila rychlou reformu, současně s tím ovšem také "tvrdou ruku" centralistické politiky, opovrhující tradicemi. Tisíciletou v případě Moravy, sedmdesátiletou v případě ČSR.

Na Slovensku naopak většina zvolila cestu zkoncování s pražským centralismem jak politickým, tak i ekonomickým, který se sám deklaroval jako jediná zaručeně "pravicová" politika, a tím odsoudil své odpůrce v očích veřejnosti, většinou špatně informované, do role "levicové". Volby tedy z hlediska budování vyváženého, demokratického státu evropského typu opět zklamaly, neboť vytvořily v obou republikách podmínky pro vznik totalitních vládních stran bez automatických, demokratichých záruk.

Jakási naděje na rovnovážný demokratický systém v ČR je v současné době pouze v rovnoprávné politické účasti Moravy a Slezska. Toto objektivní řešení, které použito bezprostředně po porážce komunismu by bylo stát dostatečně stabilizovalo, vládnoucí strany ovšem nepodporují, protože by se jejich programy musely politicky přizpůsobit a nemohly by proto totalitně vládnout. Ovládají ČR zejména na podkladě svých okamžitých mocenských zájmů, a podřizují tomu perspektivy další existence občanů Čech, zejména však Moravy a Slezska, aniž by k tomu měli jejich mandát. Zámémé podporují vznik hysterie nenávisti na obou stranách, a řežou větev nejen sami pod sebou, ale i pod námi! Taková je, bohuŽel, současná politická situace, v níž se na Vás obracíme s výzvou, abyste se sami ujali obrany svých zájmů, alespoň v oblastech, které nám dočasní političtí vítézové z Prahy zabrat nemohou. Jde o činnost v oblasti společenské, kulfurní, v oblastech záchrany a obrany odkazu našich předků, a vybudování základny pro přežití specifických předností, jimiž my Moravané a Slezané chceme a můžeme obohatit sjednocenou Evropu. Ať již se cítíme Moravany, Slezany, Čechy, či příslušníty národnostních menšin, všichni jsme spolutvůrci dějin Moravskoslezské země, a to zejména na poli, které jsme schopni ovlivnit a za které jsme zodpovědni. V zájmu dalekých perspektiv vyšších humantních ideálů se musírne pokusit přezkoumat a přehodnotit povolební epizodu, která se sice demokraticky nevydařila, ale bude trvat nejvýše čtyři roky.

Po tuto dobu je nezbytné realizovat svůj vztah k Moravě a Slezsku prostřednictvím Společnosti pro Moravu a Slezsko, která je společenskou a kulturní organizací, otevřenou příslušníkům všech stran a hnutí. Tato společnost není politickou stranou, nemá politické ambice a není prolezlá kariéristy, zlatokopy a rodinnými klany. Má krátkou, ale významnou historii, a chce se opět stát co nejširším demokratickým fórem slušných občanů Moravy a Slezska, hrdých na svou dosud persekuovanou zemi!

Vážení přátelé, prosíme Vás, abyste si přečetli přiložené programové zásady a cíle Společnosti pro Moravu a Slezsko, které se od roku 1968 podstatněji nezměnily, protože se, bohužel, podstatněji nezměnilo postavení Moravy a Slezska v ČŘ. Pokud s programovými zásadami souhlasíte, byli jste členy SMDS, jste členy SMS nebo máte o toto členství zájem, vyplňte, prosím, přiloženou přihlášku a pošlete ji na adresu ústřední kanceláře Společnosti pro Moravu a Slezsko.

Pro ty zájemce, kteřé by snad měli tendenci zaměňovat členství v SMS za členství HSD MS máme toto vysvětlení: HSD MS je politické hnutí, které vzniklo v roce 1990 na bázi SMS, má však rozdílné stanovy a vlastní, samostatnou registraci. Oba ty to samostatné subjekty SMS i HSD MS tedy mají shodný státoprávní program, avšak nejsou totožné, existují vedle sebe!

Vzhledem k tomu, že doplnění, inovace členské základny a její evidence jsou podmínkou přípravy a svolání sjezdu, krerý chceme uskutečnit do konce roku, prosíme Vás o včasné odeslání přihlášek.

Protože státní dotaci ČR smí SMS využít jen k podpoře vydavatelské a vzdělávací činnosti, a nelze z ní hradit provozní náklady Společnosti, doporučil a schválil Výkonný výbor UKV SMS zavedení členských příspěvků ve výši 25,- Kč Ročně pro důchodce a ostatní nevýdělečně činné osoby, 50,- Kč ročně pro členy výdělečně činné.

 

Společnost pro Moravu a Slezsko

Ing. Zbyšek Pecha v.r.
tajemník

Ing. ZdeněkTichý v.r.
předseda

1.10.1992