Anotace konference „Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku“

Pořadatel: Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s.
Termín: pátek, 10. září 2021
Místo konání: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, Brno

Přihláška

!Z důvodu nepříznivé situace přesunuto na 10. září 2021!

Odborná konference „Perspektivy veřejné správy na Moravě a ve Slezsku“ si klade za cíl představit problematiku vývoje státní správy a samosprávy na Moravě a ve Slezsku v co možná největší šíři od prvních počátků organizované správy v období raného středověku až po současnost a perspektivy budoucího vývoje. Konference slibuje pestré zaměření z hlediska širokého chronologického i tematického záběru.

K přednášení jsou pozváni odborníci různých vědních oborů od archeologie, přes historii a geografii po politologii. Zvolený multidisciplinární charakter má přispět k co možná nejplastičtější představě o dosavadním vývoji a možném směřování do budoucna.

Konference se uskuteční v pátek dne 28. května 2021 v prostorách Fakulty sociálních studí na Joštově ulici 10 v Brně. Organizátorem je Společnost pro Moravu a Slezsko, z. s., sdružení aktivních občanů, kteří chtějí rozvíjet svébytnou kulturu a samosprávné tradice Moravy a Slezska, jehož počátky sahají do roku 1968.

Účastnický poplatek je stanoven na 300 Kč (150 Kč pro studenty a členy Společnosti pro Moravu a Slezsko). Počítá se s vydáním prezentovaných příspěvků v odborné publikaci. Účast přislíbili například doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), PhDr. Jiří Kacetl (historie, dříve Jihomoravské muzeum), JUDr. Jaroslav Kupka (právní věda, vedoucí kanceláře Veřejného ochránce práv, dříve zastupitel Vyškova), RNDr. Petr Marek (geografie, Masarykova univerzita), prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (politologie, Masarykova univerzita).

Za Společnost pro Moravu a Slezsko
Mgr. Ondřej Mlejnek, Ph.D., předseda

Kontaktní osoba:
Bc. Petr Konečný
konecny(zav)promoravu.cz

Program konference: (ke stažení)

8:00-9:00 Registrace

9:00-9:15 Zahájení, uvítání

9:15-9:45 prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D., Mgr. Michal Hlavica, Ph.D. (Masarykova univerzita) – Velká Morava: první stát západních Slovanů, náčelnictví, nebo stínová říše?

9:45-10:15 Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D. (NPÚ Telč) Příspěvek k moravskému krajskému zřízení 14. a 15. století

10:15-10:45 Mgr. Ondřej Hýsek, Ph.D. (fakultní škola Ped MUNI Akademia) – Pedagogické pojetí tématu dějin správy a představení učebnice Moravské dějiny

10:45-11:00 Přestávka na občerstvení

11:00-11:30 PhDr. Jiří Kacetl (Výbor pro územní a strategické plánování města Znojma, dříve Jihomoravské muzeum) Stavovská Morava ve zlatém věku (1526-1619)

11:30-12:00 doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (Ústav pro studium totalitních režimů) – Od župního zákona k obnově zemského zřízení. Vývoj územní správy za první republiky

12:00-13:30 Přestávka na oběd

13:30-14:00 doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (Masarykova univerzita) – Návrh zákona o zemích

14:00-14:30 RNDr. Petr Marek (Masarykova univerzita) – Význam názvů a hranic krajů pro udržení povědomí o historických zemích a zemských hranicích

14:30-15:00 prof. RNDr. René Wokoun, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze) – Princip decentralizace v územně správní organizaci České republiky. Se zvláštním zřetelem na území Moravy a Slezska

15:00-15:30 Přestávka na občerstvení

15:30-16:00 Mgr. Petr Konečný (Masarykova univerzita) Dvacet let krajské politiky: samosprávné kraje jako politická úroveň

16:00-16:30 prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (Masarykova univerzita) – Moravské autonomistické a separatistické hnutí po roce 1989

16:30-17:00 JUDr. Jaroslav Kupka (Kancelář veřejného ochránce práv) Kritika smíšeného či spojeného modelu veřejné správy. Návrh prostorové organizace státní správy na mikroregionální úrovni

17:00-17:30 Ukončení konference se závěrečnou diskuzí

17:30-18:00 Přesun na večerní program

18:00 Večerní program

Termín přihlášek pro účastníky: do 22. 8. 2021 (registrace: promoravu.cz/konference/prihlaska)

Na konferenci bude využito přítomné nahrávací zařízení.